Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecně

 1. Provozovatelem internetové služby www.albumpro.cz je FotoWare s.r.o. se sídlem Masarykova 460/11, Teplice, PSČ 41501, IČ 27329640, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 24595  (dále jen „provozovatel“ nebo „poskytovatel“).
 2. Zhotovitelem fotoslužeb je společnost CeWe Color a.s. se sídlem Kloknerova 24/2278, 148 00 Praha 4, Chodov , IČO: 49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 2111, (dále jen zhotovitel)
 3. Při uzavírání smlouvy o dílo (dále jen objednávka) se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též zákazník) je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami “.

II. Uzavření objednávky

 1. K uzavření objednávky může dojít prostřednictvím internetové fotosběrny v aplikaci albumpro.cz i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 2. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou artikl, cena díla, termín a způsob dodání. Ceny a termíny jsou uvedeny u jednotlivých artiklů.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením foto-služby, která je specifikována v objednávce.
 2. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření objednávky, přijetí či potvrzení objednávky.

IV. práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou foto-zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření objednávky.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření objednávky nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.
 3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu objednávky, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření objednávky a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

VI. Objednávka uzavřená prostřednictvím aplikace

 1. Uzavírá-li zákazník objednávku prostřednictvím aplikace, je zhotovitelem vždy společnost CeWe Color a.s., dodavatelem zhotoveného díla je pak zhotovitel nebo zástupce zhotovitele, kterého si zákazník zvolí v nabídce aplikace. Foto-zakázka může být též dodána prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele či přepravce za podmínek stanovených v nabídce služeb poskytovaných zhotovitelem.
 2. Při zadávání objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postu nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 3. Zvolený dodavatel zákazníkovi vydá zhotovenou foto-zakázku pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
 4. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.
 5. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu do 18:00 hod téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky zákazníkem.
 6. Objednávka foto-zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu JPEG. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 7. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou foto-zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.
 8. Potvrzením objednávky uživatel (zákazník) vyjadřuje bezpodmínečný souhlasu s těmito VOP. Současně bere na vědomí podmínky za nichž může využívat aplikaci. Objednávkou je také dán souhlas se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů uživatele ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.
 9. Uživatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za poskytnuté služby v rámci fotoalba dle aktuálního ceníku provozovatele

VII. Záruka kvality foto-zakázky, reklamace

 1. Zhotovitel dodá foto-zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita foto-zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 2. Foto-zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření objednávky.
 3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím foto-zakázky a uhrazením dohodnuté ceny. Zákazník není oprávněn otevřít foto-zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.
 4. Zhotovitel neodpovídá za vady foto-zakázky, které vznikly s souvislosti neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, kinofilmu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.

VIII. Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců od obdržení foto-zakázky.

Úprava právních vztahů

Smluvní úprava právních vztahů vychází z "Obecných zpracovatelských a prodejních podmínek CeWe Color, a.s.". Právní vztah mezi zákazníkem a odběratelem se řídí ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 631 a násl. o spotřebitelských smlouvách podle § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku.

Záruční doba

Při poskytování zpracovatelských služeb, kdy CeWe Color, a.s. vystupuje jako zpracovatel ve vztahu k odběratelům, je záruční doba 6 měsíců, pokud není právními předpisy nebo dohodou smluvních stran ujednáno jinak.

Vzájemná práva a povinnosti

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník v provozovně smluvního partnera, které jsou uvedeny na webových stránkách tohoto partnera, kde byla zakázka vyzvednuta nebo prostřednictvím České pošty, pokud byla zakázka zaslána na dobírku. Zpracovatel ručí, v případě ztráty zakázky, maximálně do výše hodnoty zaslaného materiálu. V případě zaslání paměťové karty do centrální laboratoře, CeWe Color neodpovídá za její poškození, které nastalo před jejím předáním ke zpracování provozovně, či bylo zjištěno poškození až při jejím zpracování. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a zaslat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou).

Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad následující práva:

1) Právo na provedení opravy

Při námitkách ohledně kvality zhotovené zakázky provozovna reklamaci převezme, popř. ji zákazník předá poště (v případě zakázek zaslaných dobírkou) a odešle k posouzení CeWe Color, a.s.. Pokud námitky budou shledány důvodnými, provede CeWe Color, a.s. opravu a prostřednictvím provozovny nebo pošty předá opravenou zakázku v následujících lhůtách:

 • do 5 dnů, jedná-li se o zakázky s termínem zpracování do 3 pracovních dnů
 • do 7 dnů, jedná-li se o zakázky s termínem zpracování nad 3 pracovní dny

U digitálních fotografií není předmětem reklamace délka fotografie, neboť digitální fotoaparát ukládá snímky zpravidla v poměru stran 3:4, na rozdíl od kinofilmu, na kterém jsou snímky uloženy v poměru stran 2:3. Délka fotografie je tomuto poměru stran přizpůsobena a nelze ji proto reklamovat.

3) Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny, a to při překročení sjednané doby o:

 • 1 den…..10%
 • 2 dny…..20%
 • 3 dny a více…..30%

Den příjmu se do sjednané doby nezapočítává.

Záměna filmu nebo nosiče dat:

 1. K reklamaci je vždy nutno vrátit zaměněný film nebo nosič dat a zakázkový sáček.
 2. Sdělit podrobně motivy na chybějícím filmu nebo na nosiči dat. U filmu uvede zákazník značku a jeho délku, u nosiče značku (kapacitu nebo typ).
 3. Způsob vyřízení:
  Nepodaří-li se reklamaci vyřídit zasláním správného filmu, poskytne zhotovitel zákazníkovi finanční náhradu v hodnotě ztraceného materiálu (film, disketa, CD, ZIP), nebo zhotovitel zákazníkovi vydá jako náhradu, jiný materiál stejného druhu a kvality případně i poštovné nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

Reklamace fotografií:

K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku, tj. všechny fotografie, zakázkový sáček, filmy nebo nosiče dat popř. původní objednávku. Bez vrácení uvedených dokladů zhotoviteli nelze reklamaci uznat.

A. Reklamace barevného provedení :

 1. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
 2. Nelze-li vadné fotografie přepracovat z důvodu nevhodného filmu (prošlá záruční doba, nevhodné skladování, chybné expozice apod.), který byl zhotoviteli zaslán nevyvolaný, bude zákazníkovi v takovém případě vrácena finanční částka odpovídající hodnotě vyvolaných vadných fotografií. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
 3. Ani jednu z předchozích variant nelze zákazníkem uplatnit, jestliže zaslal zhotoviteli ke zpracování film již vyvolaný a měl tedy možnost posoudit eventuální nekvalitu filmu.

B. Reklamace nepřesně vyřízené zakázky :

Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

Nedodání zakázky:

 1. Při nedodání foto-zakázky ve lhůtě je zákazník povinen sdělit tyto údaje :
  1. číselný kód zakázkového sáčku
  2. druh zakázky (prvozakázky, doobjednávka, barevná-černobílá)
  3. objednané fotopráce ( formát a povrchová úprava fotografií)
  4. datum objednání foto-zakázky

Způsob vyřízení:

V případě opožděného dodání foto-zakázky poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu s díla.

Ztráta foto-zakázky, jejího obsahu, nebo části obsahu:

V případě ztráty foto-zakázky, jejího obsahu, nebo části obsahu způsobené zhotovitelem, poskytne zhotovitel zákazníkovi finanční náhradu v hodnotě ztraceného materiálu (film, disketa, CD, ZIP), nebo zhotovitel zákazníkovi vydá jako náhradu, jiný materiál stejného druhu a kvality, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

Reklamace přeneseného fotografického obrazu či předmětu s přeneseným obrazem:

 1. K reklamaci zákazník musí zhotoviteli poskytnout znovu předlohu, ze které byl přenos obrazu uskutečněn, dále pak též poškozený, nebo zničený předmět s přeneseným fotografickým obrazem, původní zakázkový sáček včetně objednávky.
 2. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byl fotografický obraz přenesen v neodpovídající kvalitě, dle objednávky zákazníka, nebo poškození čizničení předmětu způsobil zhotovitel, budou tyto předměty zdarma znovu přepracovány. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
 3. Reklamaci však nelze uznat v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu.

IX. Lhůty k vyřízení reklamace

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

X. Další ustanovení

 1. Uzavřel-li zákazník objednávku prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít foto-zakázku u jím zvoleného dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.
 2. Zákazníkem zvolený dodavatel ani zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
 4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
 5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
 8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
 9. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č10. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením objednávky objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito„Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČO).
 4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.
 6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3. 2010
 7. V Případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Pojmy a zkratky:

VOP – všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel – pro účely těchto VOP se provozovatelem aplikace rozumí FotoWare s.r.o. se sídlem Masarykova 460/11, Teplice, PSČ 41501, IČ 27329640, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 24595

Zhotovitel – pro účely těchto VOP se zhotovitelem rozumí CeWe Color a.s. se sídlem Kloknerova 24/2278, 148 00 Praha 4, Chodov , IČO: 49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 2111

Zástupce zhotovitele – se rozumí všechny provozovny zhotovitele, provozovny smluvních partnerů zhotovitele, sběrny fotografického materiálu zhotovitele, internetové portály apod.

Objednavatel (zákazník) – pro účely těchto VOP se zákazníkem rozumí osoba, která si u zhotovitele nebo zástupců zhotovitele objednala foto-zakázku

Foto-zakázka – pro účely těchto VOP se foto-zakázkou rozumí zhotovení fotografií nebo zpracovaní fotografických dat, materiálů a zhotovení dárkových předmětů

Aplikace – pro účely těchto VOP je aplikace albumpro.cz

Váš nákupní košík

Objednávka fotografií 0 ks
Celkem: 0 ks
Objednat